Własność intelektualna

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • doradztwo w sprawach związanych z uzyskaniem, utrzymywanie oraz zarządzaniem prawami wyłącznymi w zakresie prawa własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, patenty na wynalazek)
  • negocjacje w sprawach związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej
  • sporządzanie projektów umów i porozumień w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej (nabycie, zbycie, licencje, naruszenia)
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji
  • doradztwo z zakresu ochrony praw własności przemysłowej, prowadzenie postępowań sądowych – cywilnych i karnych – wynikających z naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i praw ochronnych na znaki użytkowe
  • pomoc prawna w sporach dotyczących naruszania zasad uczciwej konkurencji (m.in. w sprawach dotyczących oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, jego towary lub usługi, tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy, naśladownictwa produktów lub opakowań czy dotyczących renomy przedsiębiorstwa), w tym prowadzenie spraw sądowych cywilnych i karnych