Zasady współpracy

Prawnik Katowice

Kancelaria Prawna Expertus Widerak & Wspólnicy oferuje różne modele współpracy, które pozwolą Państwu w dogodny sposób skorzystać z naszych usług. W swojej ofercie proponujemy Państwu zarówno stałą obsługę prawną stanowiącą kompleksowe świadczenie usług prawnych przynoszącą Klientowi długofalowe korzyści oraz doraźną pomoc prawną w konkretnej specjalistycznej dziedzinie.

W związku z powyższym proponujemy Państwu następujące formy rozliczenia

 • Doraźna pomoc prawna – wynagrodzenie ryczałtowe lub według stawki godzinowej
 • Stała obsługa klienta – ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne lub według stawki godzinowej
 • Prowadzenie procesu sądowego – wynagrodzenie ustalane na podstawie stawek „urzędowych”, tj. przepisów w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów
 • „Success fee” – obejmuje wynagrodzenie jednorazowe plus wynagrodzenie za „sukces”, obliczane jest jako określony procent wartości przedmiotu sprawy
 • Udzielenie porady prawnej – wynagrodzenie ustalane jest ryczałtowo, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego
 • Według stawki godzinowej

  Wysokość wynagrodzenia ustalana jest odpowiednio do rzeczywistego czasu pracy, w oparciu o wynegocjowaną stawkę godzinową

 • Według stawki urzędowej

  Wysokość wynagrodzenia regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28-IX-2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 • Według stawki ryczałtowej

  Wysokość wynagrodzenia ustalana jest według wynegocjowanej stawki za realizację całego zlecenia stosownie do przewidywanego nakładu pracy

Dbamy, aby nasze wynagrodzenie było skalkulowane w sposób odzwierciedlający interesy obu stron. Szczegółowe warunki współpracy zostają zawsze określone w umowie lub zaakceptowanym przez Klienta zleceniu.

Kancelaria Prawna zobowiązuje się, że wszelkie materiały, w tym umowy i inne dokumenty oraz informacje powierzone w związku ze świadczeniem pomocy prawnej objęte zostaną bezwzględną tajemnicą zawodową. Zachowanie tajemnicy i poufności następuje w oparciu o funkcjonujące w Kancelarii procedury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Realizując politykę poufności wykorzystujemy następujące sposoby zabezpieczenia informacji

 • Zabezpieczenia prawne – obejmujące m.in. odpowiednie oświadczenia oraz zapisy w umowach z pracownikami i podmiotami współpracującymi, specjalne procedury wewnętrzne
 • Zabezpieczenia organizacyjne – obejmujące m.in. dostęp do dokumentów wyłącznie przez upoważnione osoby, przekazywanie dokumentów z zastosowaniem odpowiednich trybów potwierdzeń, dodatkowe informacje zawarte w korespondencji, niszczenie dokumentów przy wykorzystaniu właściwego sprzętu, ochrona budynku, szczegółowy rejestr wejść i wyjść pracowników oraz innych osób
 • Zabezpieczenia technologiczne – obejmujące m.in. oprogramowanie antywirusowe i antypirackie spełniające wysokie standardy zamki zabezpieczające dostęp do pomieszczeń Kancelarii, zamki we wszystkich szafach, w których przechowywane są dokumenty, instalacja alarmowa i ochrona budynku przez wyspecjalizowaną firmę

Pro publico bono

W swojej pracy mamy na względzie los ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej w związku z tym widzimy konieczność niesienia pomocy pro bono zarówno poprzez udział w imprezach charytatywnych oraz nieodpłatne świadczenie usług prawnych

Wspomagamy rozwój działalności charytatywnej, organizacji społecznych oraz organizacji pożytku publicznego. Wierzymy, że dzieląc się naszą wiedzą możemy uczynić wiele dobrego. Świadczymy nieodpłatną pomoc prawną na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3 majmy się razem” zrzeszającemu chorych na przewlekłe i ciężkie choroby układowe tkanki łącznej.