Prawo umów

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • przygotowanie i negocjowanie umów, zawieranych w obrocie gospodarczym, związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej
  • opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, pod kątem potencjalnych ryzyk, ze wskazaniem proponowanych zmian
  • opracowanie wzorców umownych, stosowanych przez przedsiębiorców, w tym wzorców funkcjonujących w obrocie konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminów konkursów, promocji i sprzedaży internetowej
  • opracowanie umów związanych z realizacją inwestycji
  • opracowanie i negocjowanie umów specyficznych dla branży danego Klienta
  • świadczenie pomocy prawnej na etapie wyboru i zapewnienia zabezpieczenia transakcji
  • reprezentacja przed sądami na tle niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych już umów